آخرین اخبار : 

رتبه های کشوری مدارس کاشان

با تشکر از زحمات شبانه روزی مدارس فعال در سایت همگام، اسامی مدارسی که با کسب سقف امتیازات ( ۶۳۰ امتیاز)
رتبه اول کشوری را کسب کرده اند به شرح زیر است:
۱- دبیرستان پسرانه حضرت علی اصغر(ع)                  متوسطه اول
۲- دبیرستان پسرانه شهید باهنر                               متوسطه اول    
۳- دبیرستان دخترانه ابن سینا                                  متوسطه اول
۴- دبیرستان دخترانه سپیده کاشانی                         متوسطه اول
۵- دبیرستان دخترانه شهید جواد سالم                      متوسطه اول
۶- دبیرستان دخترانه شاهد                                      متوسطه دوم
۷- دبیرستان پسرانه گلابچی                                     متوسطه اول
۸- دبیرستان پسرانه نور دانش                                متوسطه اول
۹- دبیرستان دخترانه شهدای کرک                            متوسطه اول

۱۰- دبیرستان مخملبافی ۱                                       متوسطه اول

۱۱- دبیرستان ترکیان فر                                         متوسطه اول

توجّهامتیاز برخی از مدارس مذکور به علت عدم به روز رسانی در حال نوسان است! انتظار می رود، مدارس نسبت به روز رسانی سایت خود اهتمام ویژه ای داشته باشند؛ تا از سطح کشوری خارج نشوند.

برای مشاهده کل مدارس برتر در سطح کشور  اینجا  کلیک نمایید.