آخرین اخبار : 

بهمن ماه ۹۴

توجه

لیست ارزیابی«امتیازدهی» سایت همگام در داشبورد مدیریت همگام مدارس و در ماژول گزارشات مدیریتی قابل رویت می باشد.

رتبه های اول تا سوم جدول ذیل جزء مدارس برتر کشوری می باشند.

ردیف نام مدرسه جمع امتیاز
۱ حضرت علی اصغر (ع)
۶۳۰
۲ شهید باهنر
۶۳۰
۳ شهید سالم
۶۳۰
۴ ابن سینا
۴۳۹
۵ نور دانش
۳۵۴
۶ شهدای کرک
۳۴۱
۷ شهدای مخملبافی(۱)
۲۸۹
۸ چهارده معصوم (ع )۲
۲۷۵
۶ حاج احمد سینائیان وپسران
۲۵۳
۱۰ ربیعی
۲۵۱